ลงนามความร่วมมือกับ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)

รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอาด  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  และนางสาววราพร  ละมูลตรี  ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)  ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาหลักสูตร พัฒนาทักษะวิชาชีพและสนับสนุนการรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาด้านบริหารธุรกิจ  ณ ห้องประชุมมังคลอุบล มทร.ธัญบุรี  24 พฤษภาคม 2565

 

ภาพ ข่าว และเผยแพร่โดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี