การประชุมขับเคลื่อนงานด้านดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอาด  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนงานด้านดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  โดยมีที่ปรึกษามหาวิทยาลัย ฯ ผู้บริหาร และอาจารย์เข้าร่วมการประชุม  ณ ห้องประชุมมังคลอุบล มทร.ธัญบุรี  10 พฤษภาคม 2565

 

ภาพ ข่าว และเผยแพร่โดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี