มอบเงินรางวัล และแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่มีผลสอบภาษาต่างประเทศที่ผ่านเกณฑ์

ดร.ชุมพล พรประภา ประธานคณะกรรมการด้านการพัฒนานักศึกษาของสภามหาวิทยาลัย รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอาด  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  มอบเงินรางวัลและแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่มีผลสอบภาษาต่างประเทศที่ผ่านเกณฑ์  ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนากิจการนักศึกษา ครั้งที่ 3/2565  ณ ห้องประชุมมังคลอุบล  มทร.ธัญบุรี  3 พฤษภาคม 2565

 

ภาพ ข่าว และเผยแพร่โดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี