ภาพกิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2555 (คณะเทคโนโลยีการเกษตร)