พิธีเปิด กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์

รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอาด  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  เป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์  เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  และวันจักรี โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา เข้าร่วมพิธี  ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์  มทร.ธัญบุรี  4 เมษายน 2565

 

ภาพ ข่าว และเผยแพร่โดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี