มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021)

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีในฐานะ ประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ร่วมเสวนาหัวข้อ “พลัง อว.ส่วนหน้า: มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ” เรื่อง “พลัง อว. เพื่อขับเคลื่อนพัฒนาเศษฐกิจและสังคมไทย” ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021)” วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องเวิลด์บอลรูม ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

 

ภาพ ข่าว และเผยแพร่โดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี