โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลสืบสานส่งเสริมวัฒนธรรมชุมชน ต.บางพลวง จ.ปราจีนบุรี

ผศ.วิจิตร สนหอม อาจารย์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ผู้จัดการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลสืบสานส่งเสริมวัฒนธรรมชุมชน ตำบลบางพลวง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ พร้อมด้วยอาจารย์เกรียงศักดิ์ สิงห์แก้ว อาจารย์รัตนาภรณ์ มะโนกิจ และอาจารย์อรอุมา คำแดง เป็นวิทยากรให้ความรู้ ลงพื้นที่อบรมเชิงปฏิบัติการ การยกระดับผลิตภัณฑ์เบเกอรี่จากปลา ผลิตภัณฑ์การแปรรูปอาหารจากปลาและผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากกก ให้กับสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปเสื่อกกบ้านบางพลวง ณ วิสาหกิจชุมชนแปรรูปเสื่อกกบ้านบางพลวง จังหวัดปราจีนบุรี ระหว่างวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2564

 

ถ่ายภาพโดย : นางสาวศิรินทร์ยา ภูเต้านิล นักศึกษาฝึกงาน
เผยแพร่โดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี