พิธีสรุปผลโครงการการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่ From Gen Z to be CEO

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้ารับรางวัลสถาบันการศึกษาที่ส่งเสริมการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ดีเด่น จากนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในพิธีสรุปผลโครงการการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่ (From Gen Z to be CEO) โดยมีนายชาญณรงค์ ตราเต็ง นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ และนาย Mengleang Ven นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้ารับรางวัล Outstanding Scores ณ True Digital Park ถนนสุขุมวิท 101  12 พฤศจิกายน 2564

 

ภาพ ข่าว และเผยแพร่โดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี