พิธีทอดผ้ากฐินพระราชทาน ณ วัดอ่างทองวรวิหาร จังหวัดอ่างทอง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ตามที่ รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอพระราชทานไปทอดถวายยังชุมนุมสงฆ์ ณ วัดอ่างทองวรวิหาร ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง  วันอาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2564

 

ภาพ ข่าว และเผยแพร่โดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี