กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอาด  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ มทร.ธัญบุรี  13 ตุลาคม 2564

 

ภาพ ข่าว และเผยแพร่โดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี