พิธีมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  จัดพิธีมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 โดยมี รศ.ดร.นำยุทธ์  สงค์ธนาพิทักษ์ อดีตอธิการบดี  มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร พร้อมของที่ระลึก ให้กับ รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอาด  อธิการบดี และ รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอาด  มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร พร้อมของที่ระลึก ให้กับ ผู้เกษียณอายุราชการ ณ หอประชุม มทร.ธัญบุรี  23 กันยายน 2564

 

ภาพ ข่าว และเผยแพร่โดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี