พิธีมอบเข็มที่ระลึก โล่ ประกาศเกียรติคุณแก่บุคลากรดีเด่น อาจารย์ต้นแบบและผู้ทำคุณประโยชน์

นายวีระศักดิ์  วงษ์สมบัติ  นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  เป็นประธานในพิธีมอบเข็มที่ระลึก โล่ และประกาศเกียรติคุณแก่บุคลากรดีเด่น ประจำปี 2563 และอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน ประจำปี 2564 โดยมี ผศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอาด  อธิการบดี รับเข็มที่ระลึก โล่และประกาศเกียรติคุณบุคลากรดีเด่น สายอำนวยการ พร้อมกับ ผศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอาด  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มอบโล่ และประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย ฯ ประจำปี 2563 และมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัย ฯ ณ หอประชุม มทร.ธัญบุรี  15 กันยายน 2564

 

ภาพ ข่าว และเผยแพร่โดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี