ราชมงคลธัญบุรี รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน

ผศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอาด  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา  ปลูกต้นไม้ใน โครงการ “ราชมงคลธัญบุรี รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พุทธศักราช 2564 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศูนย์ปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี  26 พฤษภาคม 2564

 

ถ่ายภาพโดย : กองประชาสัมพันธ์และกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เผยแพร่โดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี