บันทึกเทปเชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ SME Online

ผศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอาด  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  และนายวชิระ  แก้วกอ  ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  บันทึกเทปเชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรายย่อย กิจกรรมเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ปีงบประมาณ 2564 (SME Online)  ณ สตูดิโอ ชั้น 5 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี  28 เมษายน 2564

 

ถ่ายภาพและเผยแพร่โดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี