ราชมงคลธัญบุรีสืบสานสงกรานต์ไทย ประจำปี 2564

ผศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอาด  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรอดีตอธิการบดี และอดีตผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ในงาน “ราชมงคลธัญบุรีสืบสานสงกรานต์ไทย” โดยการจัดงานได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์  มทร.ธัญบุรี  8 เมษายน 2564

 

ถ่ายภาพและเผยแพร่โดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี