กิจกรรมค้นหาตัวแทนทูตกิจกรรมนักศึกษา Rmutt freshy boy & girl 2020

ผศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอาด  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมเฟรชชี่เพื่อค้นหาตัวแทนทูตกิจกรรมนักศึกษา  โดย Rmutt freshy boy & girl 2020 ได้แก่ นายศิวกร ชุ่มขุนทด คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และนางสาวปุณยาพร ปะเลย์ คณะพยาบาลศาสตร์

 

ถ่ายภาพและเผยแพร่โดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี