โครงการการบริหารคุณภาพสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูงตามเกณฑ์คุณภาพ EdPEx

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานเปิดโครงการการบริหารคุณภาพสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูงตามเกณฑ์คุณภาพ EdPEx กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานการประเมินตนเอง หมวด 1 การนำองค์กร หมวด 2 กลยุทธ์ และหมวด 7 ผลลัพธ์ ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อดำเนินการเป็นเลิศ ณ ห้องวิกตอเรีย มทร.ธัญบุรี 19 มีนาคม พ.ศ. 2564

 

ถ่ายภาพและเผยแพร่โดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี