พิธีมอบเข็มสัญลักษณ์และประดับแถบ นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน

ผศ.ดร.ศิวกร อ่างทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  เป็นประธานในพิธีมอบเข็มสัญลักษณ์ และประดับแถบ ของนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน  ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม  คณะวิศวกรรมศาสตร์  ณ อาคารปฏิบัติการซ่อมบำรุงอากาศยาน  มทร.ธัญบุรี 31 มีนาคม 2564

 

ถ่ายภาพและเผยแพร่โดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี