การประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 3/2564

นายวีระศักดิ์  วงษ์สมบัติ  นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ ดร.ชุมพล พรประภา กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมคณะกงสุลกิตติมศักดิ์ แห่งประเทศไทย  ดร.พัชรางสุ์  ชัยวรมุขกุล  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ได้รับแต่งตั้งให้รักษาการในตำแหน่งอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี จังหวัดสมุทรปราการ  ผศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอาด  อธิการบดี  ที่ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2563  และนางสาววารุณี กี่เอี่ยน  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ที่ได้รับแต่งตั้งตำแหน่งสูงขึ้นเป็นระดับชำนาญการพิเศษ โดยมี กรรมการสภามหาวิทยาลัย และผู้บริหารร่วมแสดงความยินดี  ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ครั้งที่ 3/2564  ณ ห้องประชุมมังคลอุบล  มทร.ธัญบุรี  31 มีนาคม 2564

 

ถ่ายภาพและเผยแพร่โดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี