งานแสดงภาพปริศนาธรรมสามมิติร่วมกับเทคโนโลยี AR

งานแสดงภาพปริศนาธรรมสามมิติร่วมกับเทคโนโลยี AR โดยแสดงภาพเคลื่อนไหวพุทธศิลป์ ผ่านแอปพลิเคชั่น ผลงานของ รศ.ดร.สมพร ธุรี คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ โดยมี ผู้บริหารเข้าร่วมงานในครั้งนี้ ณ เรือนบุญอริยะและศูนย์พุทธศิลปสามมิตินานาชาติ ฐานพุทธมหาเจดีย์ วัดปัญญานันทาราม 27 มีนาคม 2564

 

ถ่ายภาพและเผยแพร่โดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี