พิธีเปิดกิจกรรม Show and Share และคืนข้อมูลชุมชน ในรายวิชานวัตกรรมเพื่อชุมชน

นายวิรัช  โหตระไวศยะ  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  เป็นประธานเปิดกิจกรรม Show and Share และคืนข้อมูลชุมชน  ในรายวิชานวัตกรรมเพื่อชุมชน ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (เทียบโอน) สาขาการออกแบบแฟชั่นและนวัตกรรมเครื่องแต่งกาย  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี  29 มีนาคม 2564

 

ถ่ายภาพและเผยแพร่โดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี