พิธีลงนามความร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล

รศ.ดร.บุญยัง ปลั่งกลาง ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และนายทองพล อุลปาทร ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล ร่วมลงนามความร่วมมือเพื่อพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย และการบริการวิชาการ ณ ห้องประชุมมังคลอุบล มทร.ธัญบุรี 25 มีนาคม 2564

 

ถ่ายภาพและเผยแพร่โดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี