พิธีบวงสรวงพระพุทธพิริยมงคล

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานในพิธีบวงสรวงพระพุทธพิริยมงคล เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ณ หอพระพุทธพิริยมงคล มทร.ธัญบุรี 25 มีนาคม พ.ศ. 2564

 

ถ่ายภาพและเผยแพร่โดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี