กิจกรรมวิเคราะห์และจัดทำแผนพัฒนาชุมชนด้วย SMART A4

นายวีระศักดิ์  วงษ์สมบัติ  นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ผศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอาด  อธิการบดี เข้าร่วมกิจกรรมวิเคราะห์และจัดทำแผนพัฒนาชุมชนด้วย SMART A4 โดย ดร.ประทีป วีระพัฒนนิรันดร์  ท่านที่ปรึกษา เป็นวิทยากร ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานโครงการ U2T RMUTT ในอำเภอท่าเรือ ณ หอประชุม อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 20 มีนาคม 2564

 

เผยแพร่โดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี