หารือร่วมโรงเรียนธัญรัตน์

หารือร่วมโรงเรียนธัญรัตน์

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเป็นประธานการประชุมความร่วมมือทางวิชาการและการแนะแนวโรงเรียนเครือข่าย ร่วมกับนายนฤนาท ผ่องศรีนวล ผู้อำนวยการโรงเรียนธัญรัตน์ พร้อมคณะผู้บริหาร ณ ห้องประชุมธัญกาฬ ชั้น5 มทร.ธัญบุรี วันอังคารที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2564

ถ่ายภาพและเผยแพร่โดย กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี