อาจารย์และนักศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร ลงพื้นที่บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องยนต์ทางการเกษตรฟรี และบริการวิชาการสาธิตเครื่องฉีดพ่นยากำจัดโรคบนยอดมะพร้าว

อาจารย์และนักศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ลงพื้นที่บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องยนต์ทางการเกษตรฟรี และบริการวิชาการสาธิตเครื่องฉีดพ่นยากำจัดโรคบนยอดมะพร้าว และสาธิตเครื่องขุดดิน ให้แก่เกษตรกร ณ วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบึงสนั่น ต.บึงสนั่น อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

สถานที่: ณ วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบึงสนั่น ต.บึงสนั่น อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี