ดร.กมล ทัศนาญชลี ศิลปินแห่งชาติ และบัณฑิตกิตติมศักดิ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ บรรยายพิเศษเกี่ยวกับศิลปะตะวันตกในปัจจุบัน

ดร.กมล ทัศนาญชลี ศิลปินแห่งชาติ และบัณฑิตกิตติมศักดิ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  บรรยายพิเศษเกี่ยวกับศิลปะตะวันตกในปัจจุบัน  ให้กับอาจารย์ และนักศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี

สถานที่: ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี