พิธีแถลงความสำเร็จโครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ประจำปี 2562

ผศ.ดร.มโน สุวรรณคำ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมพิธีแถลงความสำเร็จโครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ประจำปี 2562 โดยมี นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เป็นประธาน ณ ห้องกมลทิพย์ 3 โรงแรม เดอะ สุโกศล

สถานที่: ณ ห้องกมลทิพย์ 3 โรงแรม เดอะ สุโกศล

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี