การประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ครั้งที่ 6/2563

การประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ครั้งที่ 6/2563  ประจำวันพุธที่ 24 มิถุนายน  2563  ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์  มทร.ธัญบุรี

สถานที่: ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ มทร.ธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี