ประชุมจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิทยาเขตปราจีนบุรี

ผศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอาด  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานการประชุมจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิทยาเขตปราจีนบุรี โดยมี รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ ผศ.สุมานิการ์ จันทร์บรรเจิด  ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย ฯ ร่วมประชุม  ณ ห้องประชุมมังคลอุบล  มทร.ธัญบุรี

สถานที่: ณ ห้องประชุมมังคลอุบล  มทร.ธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี