ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2563

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสะอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานการประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ มทร.ธัญบุรี

สถานที่: ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ มทร.ธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี