ประชุมคณะกรรมการผู้ดูแลช่องทางการประชาสัมพันธ์ออนไลน์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ผศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอาด  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการผู้ดูแลช่องทางการประชาสัมพันธ์ออนไลน์ ของมหาวิทยาลัยฯ โดยมีผศ.อภิชาติ  ไก่ฟ้า  รองอธิการบดี ผศ.อิทธิพล  โพธิพันธุ์  ผู้ช่วยอธิการบดี  ร่วมประชุม  ณ ห้องประชุมมังคลอุบล  มทร.ธัญบุรี

สถานที่: ณ ห้องประชุมมังคลอุบล  มทร.ธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี