กิจกรรมพัฒนาคลัสเตอร์เทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2563

อาจารย์ธีระพงษ์ ควรคำนวน หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ แสงประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอบรมเชิงปฏิบัติการและการพัฒนาองค์ความรู้ในการดำเนินธุรกิจ กิจกรรมพัฒนาคลัสเตอร์เทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแจงงาม ต.แจงงาม อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

สถานที่: ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแจงงาม ต.แจงงาม อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี