การบรรยายพิเศษเกี่ยวกับนโยบาย แผนการลงทุน และการเพิ่มอัตราการส่งเงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ผศ.อภิชาติ  ไก่ฟ้า  รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  เป็นประธานเปิด การบรรยายพิเศษเกี่ยวกับนโยบาย แผนการลงทุน และการเพิ่มอัตราการส่งเงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  เพื่อให้ความรู้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยฯ จัดโดยกองบริหารงานบุคคล  ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์  มทร.ธัญบุรี

สถานที่: ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์  มทร.ธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี