ภาพบรรยากาศโครงการอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับบุคลากร

  
คณาจารย์และบุคลากร คณะเทคโนโลยีการเกษตร  เข้าร่วมโครงการอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับบุคลากร วันที่ 22-23 พฤษภาคม 2555  ณ ห้องประชุม อาคารสำนักงานคณบดี ชั้น 3  บรรยายโดย อ.สุทธิชัย ภิญโญภาวศุทธิ ผศ.สมควร  สนองอุทัย และผศ.อ้อยทิพย์  ผู้พัฒน์ เพื่อให้บุคลากรของคณะมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบต่างๆ ที่ใช้ดำเนินการเกี่ยวกับงานคุณภาพการศึกษา และสามารถปฏิบัติงานพัฒนางานไปสู่ระบบคุณภาพที่ต่อเนื่อง  อันเป็นผลดีต่อนักศึกษาและคณะฯ