ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ

คณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดฯ  สยามบรมราชกุมารี  สนองพระราชดำริ (อพ.สธ.-มทร.ธัญบุรี)  ร่วมประชุมในวันที่ 22 พฤษภาคม 2555   ณ ห้องประชุมรัตตอุบล ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี  มทร.ธัญบุรี   เพื่อสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2554 (อพ.สธ.-มทร.ธัญบุรี)  และรายงานแผนการดำเนินงานตามกรอบแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ(อพ.สธ.) ระยะ 5 ปีที่ห้า(ตุลาคม 2554- กันยายน 2559) ซึ่งคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร เป็นกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินงาน (อพ.สธ.-มทร.ธัญบุรี)