ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Finland University ในการหารือความร่วมมือระหว่าง Finland University และ Smart Teacher Training Academy

ต้อนรับ – ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Finland University ในการหารือความร่วมมือระหว่าง Finland University และ Smart Teacher Training Academy ณ ห้องประชุมบัวหลวง 2 มทร.ธัญบุรี

สถานที่: ณ ห้องประชุมบัวหลวง 2 มทร.ธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี