โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อกระจายเสียงอย่างมืออาชีพในยุคดิจิทัล

ผลิตสื่อกระจายเสียง – ผศ.อภิชาติ ไก่ฟ้า รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อกระจายเสียงอย่างมืออาชีพในยุคดิจิทัล ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐ กุมภาพันธ์ ณ สถานีวิทยุกระจายเสียง มทร.ธัญบุรี ถ.วิภาวดีรังสิต ดินแดง กรุงเทพฯ

สถานที่: ณ สถานีวิทยุกระจายเสียง มทร.ธัญบุรี ถ.วิภาวดีรังสิต ดินแดง กรุงเทพฯ

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี