ภาพบรรยากาศการจัดทำหลักสูตรระดับมหาบัณฑิต

แผนกบัณฑิตศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร  จัดบรรยายการจัดทำหลักสูตรระดับมหาบัณฑิต แก่คณะกรรมการจัดทำหลักสูตร ในวันที่ 17 พฤษภาคม  2555  ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารสำนักงานคณบดี  โดยมี ผศ.ดร.ปานเพชร  ชินินทร  รองอธิการบดี มทร.ธัญบุรี  เป็นวิทยากรบรรยาย