ลงนามบันทึกความเข้าใจ กับ Prof.Miyoshi Ayama ผู้บริหารจาก Utsunomiya University ประเทศญี่ปุ่น

สถานที่: ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.ธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี