พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ การวัดและประเมินผลสมรรถนะทางด้านวิชาการและวิชาชีพ

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ กับสถานศึกษา ๒๐ แห่ง ในการพัฒนาบุคลากร ระบบการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลสมรรถนะทางด้านวิชาการและวิชาชีพ ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ มทร.ธัญบุรี

สถานที่: ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์  มทร.ธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี