พิธีเปิดห้องปฏิบัติการภาคพื้น เพื่อใช้ในการเรียนการสอนสาขาอุตสาหกรรมการบริการการบิน

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดห้องปฏิบัติการภาคพื้น เพื่อใช้ในการเรียนการสอนของ สาขาอุตสาหกรรมการบริการการบิน คณะศิลปศาสตร์ มทร.ธัญบุรี

สถานที่: คณะศิลปศาสตร์  มทร.ธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี