โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านสหกรณ์แบบยั่งยืน ระยะที่2

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นำโดย รองอธิการบดี ผศ.ดร.ปานเพชร ชินินทร  รองอธิการบดี ผศ.ดร.สุภัทรา  โพธิ์พ่วง ผู้ช่วยอธิการบดี ผศ.สุมานิการ์ จันทร์บรรเจิด ผู้ช่วยอธิการบดี วิสิทธิ์  ล้อธรรมจักร คณบดี ผศ.ดร.สิริแข  พงษ์สวัสดิ์ และผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับประชาชนในชุมชนตำบลโคกขาม และบริษัทพรานทะเล มาเก็ตติ้ง จำกัด ร่วมมือกันปลูกกล้าไม้เบิกนำด้วยเทคนิคทางชีวภาพบริเวณนากุ้งร้าง ศูนย์เรียนรู้และปฏิบัติการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ในโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านสหกรณ์แบบยั่งยืน ระยะที่ 2 โดยยึดหลัก “ร่วมกันปลูกป่า ร่วมทำความดีเพื่อแผ่นดิน โดยรู้คุณค่าป่าไม้ถนอมรักษา เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชน ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2555

DSC03290.JPG 

One thought on “โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านสหกรณ์แบบยั่งยืน ระยะที่2

Comments are closed.