ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด รองอธิการบดี มทร.ธัญบุรี เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ iWDC , iSFC , iCPC ร่วมกับ Hokkaido Information University (HIU)

เปิดโครงการ – ผศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอาด  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  iWDC , iSFC , iCPC  ร่วมกับ Hokkaido Information University (HIU) เพื่อส่งเสริมทักษะการออกแบบเว็บไซต์ขั้นสูง และเทคนิคการผลิตภาพยนตร์สั้น และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง โดยใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร  ณ ห้องประชุมเมธาวี  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

 

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี