RMUTT Presenter ปี 2561 – ลานประติมากรรมบัวเหล็ก (Sculpture University)

RMUTT Presenter ปี 2561 – ลานประติมากรรมบัวเหล็ก (Sculpture University)

สถานที่: ณ ลานประติมากรรมบัวเหล็ก (Sculpture University)

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี