โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการLearning Express รุ่น 8

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสะอาด รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานเปิด “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Learning Express รุ่น 8” ณ ห้อง 806 ชั้น อาคารรวมและปฏิบัติการ 13 ชั้น มทร.ธัญบุรี

ภาพบรรยากาศLearning Express รุ่น 8