โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพ และคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอัญมณีและเครื่องประดับ ครั้งที่ 2

นายวิรัช โหตระไวศยะ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาประชาพิเคราะห์ มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอัญมณีเครื่องประดับและโลหะมีค่า ซึ่งคณะศิลปกรรมศาสตร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อริยา สุอังคะวาทิน ผู้จัดการโครงการ ได้รับมอบอำนาจจากมหาวิทยาลัยฯ ให้ร่วมกับ คุณสมชาย พรจินดารักษ์ ประธานสมาพันธ์อัญมณีเครื่องประดับและโลหะมีค่าแห่งประเทศไทย รับเป็นที่ปรึกษาให้กับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) โครงการฯ มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้กลุ่มอาชีพจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ มีความเป็นสากล และสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนา เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพเป็นที่ยอมรับในทุกภาคส่วน

ซึ่งโครงการนี้ได้ดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2561 ขณะนี้ ได้จัดทำสมรรถนะอาชีพและนำผลการดำเนินงานมานำเสนอในการสัมมนาประชาพิแคราะห์ ในวันที่ 14 มีนาคม 2561 เพื่อให้ผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับและโลหะมีค่า และผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบถึงสมรรถนะอาชีพ และการจัดระดับคุณวุฒิวิชาชีพในสาขานี้ และนำผลประชาพิเคราะห์ไปร่วมพิจารณาปรับปรุงการกำหนพดเกณฑ์มาตรฐานในลำดับต่อไป ซึ่งในวันนั้นมีผู้เข้าร่วมมทั้งสิ้น 108 คน – นายวิรัช  โหตระไวศยะ  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  เป็นประธานเปิดการสัมมนาประชาพิเคราะห์ การจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ  สาขาวิชาชีพอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่ะ ครั้งที่ ๒ ณ ห้องคริสตัลรูม โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ สีลม กรุงเทพฯ