การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการศึกษาทั่วไป ครั้งที่ ๙

การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการศึกษาทั่วไป ครั้งที่ ๙

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา และคณะกรรมการเครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย ร่วมถ่ายภาพแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการศึกษาทั่วไป ครั้งที่ ๙ ณ โรงแรมรามาการ์เดนส์ กรุงเทพฯ