ประชุมวิชาการ

ประชุมวิชาการ

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมทางวิชาการนานาชาติ Asian Workshop Polymer Processing (AWPP) ครั้งที่ ๑๗ ประจำปี ๒๐๑๘ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือในการวิจัยด้านเทคโนโลยีด้านวัสดุพลาสติกและผลิตภัณฑ์พลาสติก ณ โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์วิว แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดเชียงใหม่