ผลการเลือกตั้งตัวแทนคณาจารย์ประจำสาขาวิชา

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญบุรี จัดเลือกตั้งกรรมการสรรหาหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรผลิตพืชและภูมิทัศน์ ประเภทตัวแทนคณาจารย์ประจำสาขาวิชาฯ วันที่ 15  มีนาคม  2555   ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี  ชั้น  2  โดยอาจารย์พิศาล  ตันสิน  ได้รับการคัดเลือกในการเลือกตั้งครั้งนี้